Hvad er Glostrup Boligselskab

Glostrup Boligselskab er en selvejende almen boligorganisation, der blev stiftet i 1943 af brave mænd i Glostrup under ledelse af den daværende sognerådsformand Valdemar Hansen med det formål " at erhverve godt beliggende Byggegrunde for derpaa at opføre og administrere Beboelsesejendomme med Lejligheder, svarende til den mindrebemidlede Befolknings Behov ".

Efter de nugældende vedtægter er organisationens formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.

I Glostrup kommune har Glostrup Boligselskab næsten 3.000 bolig- og erhvervslejemål. Glostrup Boligselskab administrerer desuden en række selvejende og kommunalt ejede almene ældreboliger.

Hvorfor skal du bo i Glostrup Boligselskab?


Fordi du ved at leje i stedet for at eje
- opnår en boligmæssig frihed og mobilitet,
- bor risikofrit,
- er fri for praktiske pligter,
- alligevel har medindflydelse på dit boligområde.
Du kan leve i nuet og ikke i mursten.

Hvordan ledes Glostrup Boligselskab?


Repræsentantskabet

Glostrup Boligselskabs øverste myndighed er repræsentantskabet, der er sammensat af organisationsbestyrelsen og samtlige afdelingsbestyrelser. Repræsentantskabet består således altovervejende af beboere.

Det er repræsensentantskabet der vælger organisationsbestyrelsen og organisationens revisor, og foretager den endelige godkendelse af organisationens regnskab.

Flere af repræsentantskabets øvrige opgaver, herunder endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber og beslutning om vedligeholdelsesreglement, kan repræsentantskabet delegere til organisationsbestyrelsen.


Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Daglig ledelse

Som leder af den daglige drift har bestyrelsen ansat en direktør, som har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet.

Afdelingsbestyrelsen

Hver bebyggelse kaldes en afdeling, og den udgør en selvstændig økonomisk enhed.
Hvert år - inden tre måneder før næste års regnskabsårs begyndelse - afholdes et ordinært afdelingsmøde i afdelingen.

Afdelingsmødet vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager beboernes interesser i samarbejde med boligorganisationens ledelse. Afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger afdelingens repræsentanter til repræsentantskabet.

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Opdateret 16-02-2017


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.30

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30