Beboerdemokratiet

Hvad er beboerdemokratiet og hvordan fungerer det

Hver bebyggelse kaldes en afdeling, og den udgør en selvstændig økonomisk enhed.
Beboerdemokratiet giver beboerne mulighed for at være med til at få indflydelse på afdelingens økonomi og prioriteringer.
Afdelingens økonomi skal balancere, og lejeindtægterne skal dække alle afdelingens udgifter.


Afdelingsmødet

Hvert år - inden tre måneder før næste års regnskabsårs begyndelse - afholdes et ordinært afdelingsmøde i afdelingen.
På afdelingsmødet har beboerne indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal gennemføres inden for budgettets rammer.
Afdelingsmødet vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager beboernes interesser i samarbejde med boligselskabets ledelse. Afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger afdelingens repræsentanter til repræsentantskabet.
Foruden budgettet har afdelingsmødet mulighed for at vedtage ændringer i afdelingens husorden og tage beslutning om andre forhold, der har betydning for boligerne i afdelingen.

Det betyder, at beboerne i afdelingen selv træffer beslutninger om blandt andet:

 • Afdelingens budget og huslejestørrelse.
 • Regler for husorden.
 • Prioritering af vedligeholdelses-, forbedrings- og fornyelsesarbejder.
 • Indretning og brug af fællesarealer og legepladser.
 • Afdelingens standard for renholdelse og beboerservice.
 • Rammerne for beboernes råderet.
 • Beboeraktiviteter.

Beslutningerne træffes på afdelingsmøderne, hvor alle beboere har adgang og stemmeret. Det er dog boligselskabet, der har det overordnede ansvar for afdelingen og er ansvarlig for udlejning af boliger og ansættelse af medarbejdere. Ligeledes foretager boligselskabet den endelige godkendelse af budgetter, regnskaber og større renoveringer.


Afdelingsbestyrelsen

På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse. Bestyrelsen har til opgave at virke for et godt boligmiljø i afdelingen og varetager afdelingens interesser overfor organisationsbestyrelsen og administrationen.

I et tæt samarbejde med administrationen, er de væsentligste opgaver for bestyrelsen at:

 • Udarbejde forslag til afdelingens budget.
 • Planlægge rækkefølge for vedligeholdelsesarbejderne.
 • Forberede sager, der skal på afdelingsmødet.
 • Afgøre alle mindre sager mellem afdelingsmøderne.

Afdelingsbestyrelsen fremlægger på afdelingsmødet forslag til budget for det kommende regnskabsår. Den budgetterede leje skal - med tillæg af eventuelle tilskud og andre indtægter - dække de forventede udgifter.
Udgifterne i en afdeling omfatter blandt andet terminsydelser, ejendomsskatter, renovation, løn til ejendomsfunktionærer, administration samt udgifter til vedligeholdelse og henlæggelser til fornyelse.Opdateret 02-03-2017


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale